Fərəc Duası

Fərəc Duası
Bismilləhir Rahmənir Rahim.İlahi, əzuməl-bəlau və bərihəl-xəfa, vənkəşəfəl-ğitau vənqətəər-rəca, və zaqətil-ərzu və muniətis-səma, və əntəl-mustəanu və iləykəl-muştəka, və ələykəl-muəvvəlu fiş-şiddəti vər-rəxa. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, ulil-əmril-ləzinə fərəztə ələyna taətəhum və ərrəftəna bizalikə mənzilətəhum, fəfərric ənna bihəqqihim fərəcən acila, qəribən kələmhil-bəsəri əv huvə əqrəb, ya Muhəmmədu ya Əliyy, ya Əliyyu ya Muhəmməd, ikfiyani fəinnəkuma kafiyan, vənsurani fəinnəkuma nasiran, ya Məvlana ya Sahibəz-zəman, əl-ğəvs, əl-ğəvs, əl-ğəvs, ədrikni ədrikni ədrikni, əs-saət, əs-saət, əs-səaəh, əl-əcəl, əl-əcəl, əl-əcəl, ya ərhəmər-rahimin, bihəqqi Muhəmmədin və alihit-tahirin.

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə.İlahi,bizim bəla və müsibətlərimiz böyüdü və bizim çarəsizliyimiz aşkar oldu və işin üstündən pərdə götürüldü və ümidim ümidsizliyə çevrildi və yer bizə daraldı və səmanın rəhməti bizdən əsirgəndi.Və yalnız Sənsən bizim kömək və yavərimiz,və bizim şikayətlərimiz Sənədir.Və hər bir çətinlik və asanlıqda yeganə arxalandığımız Sənin lütfündür.İlahi salavat göndər Muhamməd və Ali Muhammədə,hansılar ki,ilahi əmrin sahibidirlər(ulil-əmrdirlər) ,və bizə Onların itaətini vacib etdin və bununla Onların məqamını bizə tanıtdın.Belə isə Onların mənziləti və qədrinə xatir bizə fərəc və genişlik ver,özü də çox tez və yaxın,bir göz qırpımında vəya ondan daha da tez əta et! Ey Muhamməd ey Əli,ey Əli ey Muhamməd.Siz mənə kifayət edin ki,yalnız Siz kifayət edənsiniz.Mənə kömək edin ki,yalnız Siz mənim kömək edənimsiniz.Ey mənim mövlam,ey Sahibəzzaman.Fəryada yet,Fəryada yet,Fəryada yet,Məni dərk et,Məni dərk et,Məni dərk et,Elə bu saat,Elə bu saat,Elə bu saat,Tez,Tez,Tez,ey mehribanlarin ən mehribanı,Muhamməd və Onun pak ailəsinə xatir…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s